Filename Size
An Adobe Acrobat file 1.1.Strategia anuala de achizitii publice 2018 Zabala.pdf 2.77 MB
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr. 57.pdf 2.03 MB
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr. 66.pdf 981.9 KB
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr. 67.pdf 1.28 MB
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr 56-rectificarea de buget nr. 9.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr 67 cu privire la apobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019.pdf 425.08 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.11_cheltuieli.pdf 252.54 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 11_venituri.pdf 59.59 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 12_venituri.pdf 349.73 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 13_cheltuieli.pdf 1.4 MB
An Adobe Acrobat file Bilant_31.12.2017.pdf 391.13 KB
An Adobe Acrobat file Cont de executie pe trim.III. anul 2018.pdf 115.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL. privind aprob. revocarii HCL al com. Zabala cu nr 14 din 2011 privind modificarea listelor cu inventarul bunurilor care apartin domeniului public al com. Zabala.pdf 77.09 KB
An Adobe Acrobat file HCL aprobarea Ghidul soclicitantului, Metodologiei și Regulamentului al finanțările neramburasbile.pdf 3.16 MB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la actualizarea datelor cuprinse in CF nr. 24337, si CF nr. 24338 Zabala.pdf 69.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire laaprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pt. repartizarea și efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din com Zăbala pentru anul 2018.pdf 213.4 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferente investiției ” Modernizare drumuri de interes local in. com. Zăbala„.pdf 792.31 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la aprobarea devizului general -Modernizare Strada de Sus în Comuna Zăbala.pdf 110.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile AS Venus Zăbala.pdf 129.11 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la aprobarea programului achizițiilor publice pt. anul 2018, la nivelul comunei Zăbala, jud. Covasna.pdf 893.69 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la constituirea comisiilor de selecţionare a proiectelor depuse pentru domeniul sportiv.pdf 142.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare nr 4 din 2009.inceiat cu S.C. TEGA S.A..pdf 94.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zabalape anul 2018.pdf 1.38 MB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la rectificarea bugetului local nr. 1_2018.pdf 292.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la rectificare de buget pe secţiunea de funcţionare.pdf 317.44 KB
An Adobe Acrobat file HCL cu privire la utilizarea excedentului din anii precedenti ca sursa de finanatare a chelt. sectiunii de finantare a sursei E.pdf 68.05 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 66 privind rectifiocarea de buget.pdf 72.11 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 67 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019.pdf 184.91 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 68.pdf 111.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 69.pdf 166.06 KB
An Adobe Acrobat file HCL pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.pdf 487.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL privin aprobarea contractului de parteneirat incheiat intre Comuna Zabala, Fundatia Crestina Diakonia si Scoala Gimnaziala nr. 1 Zabala in cadrul anului scolar 2018-2019.pdf 97.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind actualizarea datelor cuprinse în cărțile funciare.pdf 96.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 53.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind alegerea presedintelui de sedinta..pdf 51.89 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf 51.58 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aporbarea planului urbanistic zonal Zona Turistica.pdf 84.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare aferent investitiei modernizarea Strada de Sus in comuna Zabala.pdf 84.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea Planului urbanistic zonal-Şopron pentru maşini agricole, S.C. Prius S.R.L.pdf 196.05 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comp. de asistetnta socialo organizato la nivelul com. Zabala.pdf 95.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta.pdf 342.25 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea SAAP pe anul 2018.pdf 65.75 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea achizitionării unor servicii juridice în contradictoriu cu SC Construcții Ordog SRL.pdf 81.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.pdf 186.89 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2017.pdf 2.12 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea darii de seama contabila pe trim. III. anul 2018.pdf 88.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea devizului general aprob. cofinantarii proi. si aprob. indicatorilor tehnico-economici aferent investitiei _Modernizarea drumului comunale si strazi in Com. Zabala.pdf 123.33 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea doc. de atribuire și a doc.suport aferente procedurii de atribuire a contr. de servicii de proiectare și asistență tehnică pt. investiția ”Modernizare străzi și reabilitare DC10 com. Zăbala”.pdf 180.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea documentației de atribuire pentru investiția Achiziționare autogreder.pdf 2.55 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea dării de seamă contabile pt. trimestrul I..pdf 2.11 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea dării de seamă contabilă pe trim. II.pdf 2.32 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea executiei investitiei_Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Zabala.pdf 99.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea exploatarii ca lemn de foc pentru populatie a masei lemnoase din APV nr. 3963,3962 si 4198.pdf 119.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciptr. obiectului de investitii Reabilitarea Unitatea Sanitara din Comuna Zabala.pdf 115.23 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. obiectului de investitii _Construire sediu primarie, Comuna Zabala.pdf 120.44 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. oboectul de investitii reablitarea, modernizarea si extinderea la Scoala Gimnaziala nr.1 Zabala cladirea cu claseleI-IV..pdf 129 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind aprobarea participrarii comunei Zabala la Programul judetean pt. sprijinirea programului ”Șcaolă după școală„ pt. semestrul II, anul școlar 2017 -2018.pdf 437.15 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind cofinantarea obiectivului de investitii Reabiliotarea, modernizarea si extinderea Scoala Gimnaziala nr. 1 Zabala cu claseleI-IV..pdf 111.23 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind cofinantarea obiectului de investitii Reabilitarea Unitatea Sanitara din Comuna Zabala.pdf 98.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind cofinantarea obiectului de investitii _Construire sediu primarie, Comuna Zabala.pdf 101.25 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind completarea HCL nr 29 din 2002-Inventar.pdf 91.42 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind desemnarea reprezantului Cons. loc. al com. Zabala in Comisia de Evaluare si Asigurare Calitatii-Scoala Gimnaiziala nr. 1 Zabala.pdf 87.27 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind desemnarea reprezentatiilor Consiliului Local al Comunei Zabala is Consiliul de Admin. al Scolii Gimnaziale nr. 1 din Zabala.pdf 92.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.pdf 103.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind modificarea HCL nr 55 din 2017 referitor la salarizare.pdf 98.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind participarea Comunei Zabala prin Consiliul Local al Comunei Zabala la Programul ptr. scoli al Romaniei ptr. anul scolar 2018-2019.pdf 78.53 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea bugetului local nr. 3.pdf 4.62 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea de buget.pdf 1.24 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea de buget nr. 2.pdf 1.33 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea de buget nr.9 .pdf 82.98 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea de buget nr. 10.pdf 1.81 MB
An Adobe Acrobat file HCL privind rectificarea de buget nr 8.pdf 723.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor locali, începând cu data de 1 ianuarie 2018.pdf 86.48 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiuonarilor publci și personalului cotnractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala.pdf 303.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos proprietateacomunei Zăbala.pdf 976.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 2490_14.06.2010 încheiat între Consiliul Local Zăbala și SC Stomathiesz SRL.pdf 130.69 KB
An Adobe Acrobat file HCL privind întabularea drumului comunal DC9 Zăbala.pdf 104.05 KB
An Adobe Acrobat file HCL rectificare de buget nr 7.pdf 442.88 KB
An Adobe Acrobat file initial2_2018.pdf 1.37 MB
An Adobe Acrobat file initial_2018.pdf 280.99 KB
An Adobe Acrobat file initial_sectiune2_2018.pdf 1.58 MB
An Adobe Acrobat file initial_sectiune_2018.pdf 326.63 KB
An Adobe Acrobat file initial_sectiune venituri proprii_2018.pdf 324.24 KB
An Adobe Acrobat file initial venit proprii_2018.pdf 267.89 KB
An Adobe Acrobat file lista de investiții_2018.pdf 685.44 KB

Search

Language